Mẫu hợp đồng thuê nhà ở - căn hộ cho người nước ngoài

Thứ năm, 23/03/2017, 02:18 PM
Thuê nhà ở - căn hộ cho người nước ngoài cần đến sự rõ ràng & chuyên nghiệp; Đặc biệt khi đã quyết định thuê nhưng còn vướng mắc về ngôn ngữ... Người thuê cần biết rõ họ ký kết có bất lợi gì hay bị lừa đảo không. Vì vậy; Chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm trong nghề cùng với kiến thức pháp luật đã biên soạn ra bản mẫu "Hợp đồng thuê nhà song ngữ" này. Các bạn có thể tham khảo dưới đây.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

 

     APARTMENT LEASE CONTRACT

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ

                                                        No:

                                                        Số:

Between / Giữa

The Lessor:

Tax code:

Address:

Represented by:

Position :

Bank account:

Being the legal owner of apartment  

Bên Cho Thuê:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện:

Chức vụ:

Số tài khoản:

Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ

And / Và

The Lessee:

Name:  

Passport No:

Date of Expiry :

Bên Thuê:

Tên: 

Số Hộ chiếu:

Ngày hết hạn:

 

Herein jointly referred to as the “Parties”

The Parties have agreed to sign this Lease Contract for use as residence of the apartment:

The Lessor will hand over the premises with furnishings and equipment listed in the attached Appendix 1 which the Lessee is entitled to use, in good condition and working order, normal wear and tear accepted.

Dưới đây được gọi là “ Các Bên”

Các Bên thoả thuận ký hợp đồng để thuê căn hộ này với mục đích để ở tại căn hộ:

Bên Cho Thuê sẽ bàn giao cho Bên Thuê toàn quyền sử dụng căn hộ với đồ đạc và trang thiết bị được liệt kê đính kèm trong phụ lục 1  trong tình trạng tốt với những hao mòn có thể chấp nhận được

 

 

1

Rent

Giá thuê

 

 • The Rent of such premises shall be payable the amount of :
 • The rent is inclusive of:
 • Apartment containing the equipments and furnishings listed in Appendix 1
 • House cleaning (03 times/week)
 • Washing (03 times/week) If the people at the apartment are more than one person, the lessee will have to pay 50USD/person each month for washing.
 • Usage water
 • Internet
 • Cable TV (NHK Premium)
 • Electricity  (Limited under 70 USD)
 • Gas
 • Tax invoice

The rent is exclusive:

 • Dringking water
 • All other applicable charge if any
 • Giá thuê phải trả cho căn hộ là:

 Giá thuê trên bao gồm:

 • Căn hộ với những trang thiết bị liệt kê trong phụ lục 1.
 • Dọn phòng ………………………
 • Giặt là ……………………………
 • Nước sinh hoạt…………………..
 • Internet …………………………..
 • Truyền hình cáp …………………
 • Điện sinh …………………………
 •  Gas……………………………….
 • Hóa đơn thuế……………………..

 

2

Lease Term

Thời hạn thuê

 

Lease Term:

Commencement Date:

Expiry Date:  

Thời hạn thuê:

Ngày bắt đầu thuê:

Ngày kết thúc:  

 3

Extension Option

Yêu cầu gia hạn

 

After this Lease has expired, the Lessee has the option to renew this Lease Contract for a further period by giving 1 month notice before the Expiry Date; the rent shall be renegotiated for the renewal period based on the market price and the Premises’ conditions at that time and will not exceed 10% of the Rent.

Sau khi hợp đồng thuê hết thời hạn, Bên Thuê có ưu thế gia hạn hợp đồng thuê này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng; tiền thuê cho thời gian gia hạn hợp đồng sẽ được thoả thuận lại dựa trên giá thị trường và tình trạng của căn nhà tại thời điểm đó và không quá 10% tiền thuê.

4

Method of Rental Payment

Phương thức thanh toán:

 

 • In cash or bank transfer to the Lessor’s bank account in U.S. dollars or equivalent in Vietnamese dong, based on the USD/VND selling exchange rate quoted by Vietcombank on the date that the payment is made.
 • Bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản bằng tiền Đôla Mỹ hoặc tương đương với Đồng Việt Nam căn cứ trên tỷ giá ngoại hối bán ra giữa Đồng Việt Nam/Đôla Mỹ của Ngân hàng Vietcom bank vào thời điểm thanh toán.
  • The Lessee will pay the first 03 rental months before moving in to the apartment.
  • The lessee will pay 03 rental months to the Lessor within last 10 days of each previous payment term.
  • If the Lessee fails to make the payment within the time given, the Lessor shall has right to terminate the apartment lease contract and the lessor does not have to compensate any money to the lessee. 
 • The utility charges (Telephone cost…) will be paid monthly by the Lessee according to the real readings. The Lessee will bear responsibility for any disconnection or cease of the utility supply caused by delayed payment.
 • Bên thuê sẽ thanh toán 03 tháng tiền thuê nhà đầu tiên trước khi chuyển vào căn hộ.
 • Bên Thuê sẽ thanh toán trước 03 tháng tiền thuê nhà trong vòng 10 ngày cuối của mỗi kỳ thanh toán trước.
 • Nếu Bên Thuê không thanh toán tiền thuê đúng thời hạn nêu trên thì Bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ mà không phải bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho bên thuê.
 • Phí sử dụng tiện ích ( Tiền điện thoại….) sẽ được khách thuê ở căn hộ thanh toán hàng tháng theo chỉ số sử dụng thực tế. Khách thuê sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nểu bị ngừng cung cấp dịch vụ do lỗi chậm thanh toán

 

5

Security Deposit

Tiền đặt cọc

 

The Lessee will pay to the Lessor rental as Security Deposit of:

 upon signing this Lease Contract.

The Security Deposit shall be returned by the Lessor to the Lessee within 1 week upon termination of this Lease Contract.

If the Lessor fails to return the Security Deposit within the time given, the Lessor shall pay interest at 07% per annum on the Security Deposit until the sum is fully paid. 

Bên Thuê sẽ thanh toán cho Bên cho Thuê số tiền đặt cọc là : 

sau khi ký kết Hợp Đồng này.

Bên cho Thuê sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên Thuê trong vòng 1 tuần kể từ khi chấm dứt Hợp Đồng Thuê.

Nếu Bên Cho Thuê không hoàn trả tiền đặt cọc đúng thời hạn nêu trên thì Bên Cho Thuê sẽ phải trả lãi 07% / năm trên tổng số tiền đặt cọc cho đến ngày thanh toán hết.

 

6

Both Parties mutually agree to undertake the following responsibilities

Hai Bên Cam Kết Thực Hiện Trách Nhiệm Dưới Đây

 

 A.   Responsibilities of the Lessor

 1. To hand over the premises with equipment and furnishings listed in Appendix 1 attached to this Lease Contract to the Lessee on the Commencement Date of the Lease Term in good condition and working order.
 2. To pay all the utility charges (Gas, water and other such charges) for the premises before the hand over of the premises
 3. To guarantee the full, quiet and separate use of the premises by the Lessee.
 1. To promptly repair at the Lessor’s own expense all damages relating to the premises (such as but not limited to leakage, floor, foundation, walls and roof, electricity and water systems) as requested by the Lessee (except damages caused by misuse or willful misconduct of the lessee or a third party allowed access to the premises).
 1. All repairs are to be made within 1 week from the date of receipt of the Lessee’s request for the repairs failing which the Lessee shall be entitled but is not obliged to repair the damage without further notice to the Lessor. If the Lessee repairs the damage, the Lessee shall claim the costs of repair from the Lessor or automatically deduct the costs from the rental payment. To compensate the Lessee any physical and material damage caused by corruption of the apartment in consequence of the Lessor’s delay in repairing the apartment after receipt the request from the Lessee.
 1. To allow the Lessee to install extra furnishture and equipment as the requirement from the Lessee
 1. To apply for and or maintain the specified lease permit (House Leasing Permit), following Vietnamese law, for the Lease Term plus any extensions exercised in accordance with this Lease Contract. To register the temporary residence of Lessee to the local authority in abiding strictly by the Regulations, and to provide the Lessee with the relevant certificate.
 1. Issue red invoice within 30 days from the day the Lessor receives the rent payment.

 A. Trách Nhiệm Của Bên Cho Thuê:

 1. Bàn giao căn hộ và trang thiết bị tiện nghi được liệt kê trong phụ lục 1 đính kèm theo Hợp Đồng này trong tình trạng hoạt động tốt cho Bên Thuê vào ngày bắt đầu của Thời Hạn Thuê.
 1. Thanh toán hết các khoản phí tiện ích cho căn hộ (tiền gas, nước và các phí khác) trước ngày giao căn hộ
 1. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, yên tĩnh và riêng biệt của Bên Thuê khi sử dụng căn hộ.
 2. Sửa chữa kịp thời tất cả hư hỏng liên quan đến cấu trúc căn nhà (như, nhưng không giới hạn, dột, sàn, nền móng, tường và mái, hệ thống điện nước) theo yêu cầu của Bên Thuê (ngoại trừ những hư hỏng do Bên Thuê gây ra do việc cố ý hoặc sử dụng sai mục đích của Bên Thuê hoặc gây ra bởi bên thứ 3 được cho phép vào căn hộ) 
 1. Tất cả các sửa chữa được thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bên Thuê. Nếu không Bên Thuê sẽ có quyền sửa chữa những hư hỏng này mà không thông báo thêm cho Bên Cho Thuê. Nếu Bên Thuê sửa chữa những hư hỏng này thì Bên Thuê sẽ yêu cầu Bên Cho Thuê thanh toán chi phí sửa chữa hoặc tự động khấu trừ vào Tiền thuê phải trả. Bồi thường thiệt hại về vật chất và sức khỏe cho bên thuê trong trường hợp căn hộ bị gãy hoặc bị sụp đổ do bên cho thuê không kịp thời theo yêu cầu sửa chữa từ Bên Thuê.
 1. Cho bên thuê được toàn quyền sử dụng căn hộ,lắp đặt nội thất và thiết bị bổ sung cho căn hộ theo yêu cầu sử dụng
 1. Có trách nhiệm xin cấp và/hoặc duy trì Giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà, theo qui định của luật pháp Việt Nam, đối với thời hạn thuê nhà và gia hạn thuê nhà theo hợp đồng thuê nhà. Có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký tạm trú cho Bên Thuê theo đúng quy định và cung cấp cho Bên Thuê những chứng nhận liên quan.
 1. Xuất hóa đơn đỏ cho bên thuê trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tiền nhà.

 

 B.   Responsibilities of the Lessee

 1. To pay the Rent on time.

 1. To use the premises for the residential purpose only and not for any activities deemed illegal under the Vietnam’s laws. Any renovation which is needed to satisfy the Lessee’s own requirements must be subject to the written consent of the Lessor and must comply with the regulations on the capital construction of Vietnam.
 1. To be responsible for protecting all his own personal properties. The Lessee takes full responsibility to give due care to the apartment and equipment and furnishings listed in the attached Appendix 1. In case of any damage, by the Lessee’s fault or by a third party who is allowed access to the premises except by unlawful or forceful entry such as theft or robbery, the Lessee shall be responsible to compensate for the cost of necessary repair or replacement (normal tear and wear accepted)
 1. The lessee is not allowed to let others to stay over night, if he does not inform and show the temporary guest’s identification or passport in advance to the lessor as well.

5. To comply with the regulations on fire prevention and the general protection of sanitation, environment, order and security, within residential areas.

6   Not to be entitled to transfer this Lease contract or to sublease the premises to another lessee.

 B. Trách nhiệm của Bên Thuê: 

 1. Thanh toán tiền thuê đúng kỳ hạn

 1. Sử dụng nhà phù hợp với mục đích để ở và không cho bất cứ mục đích nào được cho rằng bất hợp pháp đối với luật Việt Nam. Bất cứ việc sửa chữa hoặc cải tạo căn nhà cho mục đích sử dụng của mình, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Cho Thuê và phải tuân theo những qui định về xây dựng của luật pháp Việt Nam
 1. Chịu mọi trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, đồ đạc cá nhân. Chịu hoàn toàn trách nhiệm sử dụng và bảo quản nội thất và trang thiết bị trong căn hộ như trong Phụ Lục 1. Chịu trách nhiệm bồi thường nếu những hỏng hóc và mất mát được gây ra do lỗi cố ý của Bên Thuê hoặc bởi bên thứ 3 được cho phép vào bởi Bên Thuê ngoại trừ trường hợp vào căn hộ bất hợp pháp như trộm cắp (Chấp nhận những hao mòn thông thường)

4.  Bên thuê không được cho người khác ở lại qua đêm mà không báo trước cho bên cho thuê đồng thời phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân của người khách.

5.   Tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy, các qui định chung về vệ sinh, môi trường, trật tự an ninh trong khu vực cư trú.

6.    Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc không được cho thuê lại căn nhà cho những người khác.

7

Termination of the Lease Contract

Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê

 

The lease shall be terminated in the following circumstances:

7.1  Upon expiry of the lease agreement.

7.2  When the apartment is demolished under a decision of a competent authority.

7.3  In case of force majored (legal unforeseen circumstances), such as war, act of God or similar events.

7.4  Common article: Except the provisions of points 7.1, 7.2, 7.3 of the present Article.

7.4.1 In the first 06 months of this contract:

a.   The Lessee is not allowed to terminate the contract in any reason. If the lessee wants to terminate lease before period, the lessee will not be refunded the deposit of 1,300 USD but the lessor will refund to the lessee the rental paid in advance for unused days.  

b. In any case, if the Lessor wants to terminate the apartment lease, the lessor will have to refund to the lessee the deposit and the rental that the lessee paid in advance for unused days. Besides, the lessor will compensate to the lessee the amount equals to deposit.

7.4.2 From following 06 months:

a)   Any party wants to terminate the contract before lease term, it should give to the other party a writing notice 45 days in advance. The Lessor will refund the deposit and the rental for unused days after deducting any outstanding payment such as costs for drinking – water…If any party violates the time to inform, it has to compensate the rental that equals to the late days to inform.   

b)    Before 45 days of lease expiry. If the lessee does not continue renting the apartment, the lessor is allowed to take new customers to look around the apartment, which does not affect on the life of the resider.

Việc chấm dứt hợp đồng thuê được thực hiện trong  các trường hợp sau:

7.1  Hợp Đồng thuê hết thời hạn.

7.2  Căn hộ bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

7.3  Trong các trường hợp bất khả kháng, như: chiến tranh, thiên tai hoặc sự kiện tương tự.

7.4  Điều khoản chung: Ngoại trừ các quy định tại điểm 7.1, 7.2, 7.3 của Điều này

7.4.1      Trong vòng 06 tháng đầu của hợp đồng:

 1. Bên thuê sẽ không được chấm dứt hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu chấm dứt trước thời hạn, bên thuê sẽ mất số tiền đặt cọc là 1.300 USD nhưng bên cho thuê sẽ hoàn lại cho bên thuê tiền thuê nhà đã thanh toán trước cho những ngày chưa sử dụng.

b.   Bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng vì bất kỳ lý do nào sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc và số tiền bên thuê đã trả trước cho những ngày chưa sử dụng, đồng thời phải bồi thường cho bên thuê số tiền bằng tổng tiền đặt cọc.

7.4.2 Từ 06 tháng sau:

a)   Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia 45 ngày bằng văn bản. Bên cho thuê sẽ hoàn lại cho Bên thuê khoản tiền đặt cọc và tiền thuê nhà đã trả trước mà chưa sử dụng sau khi đã khấu trừ các khoản nợ mà Bên thuê phải trả như nước uống… Nếu bên nào vi phạm thời gian báo trước, bên đó sẽ phải bồi thường số tiền thuê nhà tương đương với số ngày chậm thông báo.

b)   Trước khi hết hạn hợp đồng 45 ngày.    Nếu bên thuê không thuê căn hộ nữa thì bên cho thuê được phép đưa khách mới vào xem căn hộ mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người đang thuê.

8

Commitments by both Parties

Cam Kết Của Hai Bên

 

1. This Lease Contract shall be properly implemented upon execution by both parties. If there arises any dispute, or either party breaches this Lease Contract, both parties will try to amicably settle the dispute. If both parties cannot reach any settlement in this Contract the matter shall be brought before the Hanoi Court for judgment.

2.  Any amendment, annulment or change to one or more articles of this Lease Contract, must be agreed in writing by both Parties.

 1.  Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ bản hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc 1 bên vi phạm hợp đồng, Sự việc sẽ được giải quyết qua hoà giải và thương lượng. Trường hợp các bên không tìm được giải pháp trong hợp đồng này, sự việc sẽ được chuyển tới Toà Án Thành Phố Hà Nội xét xử

2   Mọi chỉnh sửa, bãi bỏ hoặc thay đổi một hay nhiều điều khoản của hợp đồng phải được Hai Bên chấp thuận bằng văn bản.

 

3.  All notices to be sent under this Lease Contract will be sent to address or the facsimile no of the parties in the contract.

      The notices will be deemed to be received, if sent by post, within 05 days from the date of the certificate of posting or, if sent by facsimile immediately on the       date of thefacsimile report confirming the transmission.

      Each party must promptly notify the other party of its address and facsimile number if any changes occur

3.  Tất cả các thông báo cần gửi theo các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ hoặc fax tới số fax được nêu trong Hợp đồng.

     Những thông báo này sẽ coi như được nhận sau 5 ngày kể từ ngày gửi nếu gửi bằng bưu điện (tính theo dấu bưu điện), hoặc nhận được ngay trong ngày nếu chuyển bằng fax (tính theo báo cáo xác nhận đá gửi của máy fax)

Mỗi bên sẽ thông báo sớm nhất cho bên kia nếu có sự thay đổi địa chỉ hoặc số fax.

 

4. This Lease Contract is made in two (02) copies with equal validity.  Each party keeps one copy. The contract is valid upon signature of the parties.

4.  Hợp đồng này được thành lập thành hai bản có cùng giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một bản. Hợp đồng thuê này có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng được ký.

 

5.  The Vietnamese version of this Lease Contract will be referred to if there is any dispute.

5. Phiên bản Tiếng Việt của hợp đồng này sẽ được tham khảo, đối chiếu nếu xảy ra tranh chấp

 

 ON BEHALF OF THE LESSOR

               BÊN CHO THUÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------

Date/Ngày: .............................

 ON BEHALF OF THE LESSEE

                BÊN THUÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------

Date/Ngày: .............................

 

         

 

Trên đây là bản mẫu hợp đồng thuê nhà ở - căn hộ cho người nước ngoài (song ngữ); Mọi vấn đề thắc mắc hoặc muốn được tư vấn giúp đỡ miễn phí vui lòng liên hệ: Công ty CP Địa Ốc Thủ Đô

Diaocthudo.com
 
TAGS:
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

 GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha