Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Hapro Building

Hapro building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 24 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,260 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Leadvisors Place

Leadvisors place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 34 - 42 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
BIDV Tower

Bidv tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 35 - 42 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,544 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
International Centre

International centre

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 45 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Genex Tower

Genex tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 25 - 33 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 931 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
PVI Tower

Pvi tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 24 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
IDMC Building

Idmc building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 18 - 20 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 654 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Liễu Giai Tower

Liễu giai tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 30 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,150 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Capital Place

Capital place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 30 - 41 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 3,047 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Doji Tower

Doji tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 30 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 600 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Lotte Center Hanoi

Lotte center hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 30 - 41 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,880 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Opera Business Center

Opera business center

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 21 - 27 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
CTM Complex

Ctm complex

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 11 - 16 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 20,792 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
HT Building

Ht building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 17 - 27 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 600 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng